หน้าหลัก
      ประวัติกอง
    ผู้บังคับบัญชา
     เกี่ยวกับเรา
     กระดานข่าว
     ติดต่อเรา
     FAQ'S
    นขต.ชอ.
มุมกำลังพล  มุมกำลังพล
ข่าวการศึกษา
คำสั่งย้ายข้าราชการ
คำสั่งเลื่อนยศนายทหาร
สิทธิกำลังพล
ข่าวบำเหน็จ บำนาญ เกษียณอายุราชการ
พนักงานราชการ
ระเบียบ คำสั่ง
ประเมินข้ามแท่ง
นโยบายและแผน
บุคลากร กกพ.บก.ชอ.
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ด้านกำลังพล

กรมกำลังพล ทหารอากาศ
mail ทอ.
กรมสารบรรณ ทหารอากาศ
ฟอนต์ราชการ
รับเรื่องร้องเรียน จร.ทอ.
กรมบัญชีกลาง

มุมกำลังพล ประชาสัมพันธ์การใช้สายกระบี่กับเครื่องแบบ ทอ.
     ตามอนุมัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๓๑ ต.ค.๕๕ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๕/๑๐๓๑๑ ลง ๓๑ ต.ค.๕๕ ให้ใช้สายกระบี่ ทำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีเทาด้านนอกคาดกลางตามยาวด้วยแถบไหมทอง ประกอบเครื่องแบบปกติขาวและเครื่องแบบ
ปกติเทาคอแบะ ของ น.สัญญาบัตร ตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๕๕ เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด
มุมกำลังพล เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการเลื่อนชั้นเงินเดือนเพื่อชดเชยผู้ได้รับผลกระทบของ กห .

ภาพกิจกรรมภายใน
  งานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนากองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่างอากาศ ครบรอบ ๔ ปี เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๕๖
  
งานสงกรานต์ และมอบประกาศบุคคลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๙ เม.ย.๕๖             น.อ.กิตติกร  บูรณพานิช
หัวหน้ากองกำลังพล
           กองบังคับการ กรมช่างอากาศ
              บุคคลดีเด่น กกพ.บก.ชอ.
  ประจำปี ๒๕๕๕

ร.ท.ปรีชา  เจิมพักตร์
นายทหารสัญญาบัตร

พ.อ.อ.สุรเกียรติ  แก้วอุดม
นายทหารประทวน

นางกัลยา  หาบุบผา
ลูกจ้างประจำ


 
             


 @ กกพ.บก.ชอ. โทร. ๓-๖๐๒๓